#27 Brúne beannen yn ‘e koffer

#27 Brúne beannen yn ‘e koffer

Frou Geertje de Jong-van der Wal (1939-2023) woe wól mei it fleantúch nei Gran Canaria, mar dan moast der ál in blik brúne beannen mei. Earder giene sy en har man mei beide bern noait fierder as in oere fan