#31 Sinne, skaad en stoarmen

#31 Sinne, skaad en stoarmen

Hinke Folkertsma-Boersma fan Starum (1946-2024) makke nochal wat tsjinslagen mei yn it libben. Mar altyd bleau se fertrouwen op it goede. Se groeide op yn Laaksum, ferhúze as famke fan 11 nei Warns en wenne sawat 60 jier yn Starum.

#30 De sirkel is rûn

#30 De sirkel is rûn

Wike Hoekstra (1934-2024) is yn Jutryp berne. Se hat der in moaie jeugd hân. De oarlochsjierren fûn se eins wol gesellich. Musyk meitsje en kaarte mei de ûnderdûkers by harren thús. Wike troude mei Klaas Bruinsma en krig’ fjouwer bern.

#29 Oliebollen en kroketten

#29 Oliebollen en kroketten

Hillie Borger-Seefat (1926-2024) uit Drachten bakte tot haar 93e op Oudejaarsdag oliebollen en zelfgemaakte kroketten. Hillie was als kind al erg zorgzaam en behulpzaam. De oorlogsjaren maakte ze bewust mee. Ze moest stoppen met haar opleiding tot kapster en werd

#28 In man fan soarch en fleur

#28 In man fan soarch en fleur

It libbensferhaal fan Leo Nagelhout út Balk (1937-2024) ‘At it hert mar op it goede plak sit’, sei Leo’s mem altyd. En dat wie it gefal, Leo hie in hert fan goud, ek al wie er soms ûndogens. Leo wie

#27 Brúne beannen yn ‘e koffer

#27 Brúne beannen yn ‘e koffer

Frou Geertje de Jong-van der Wal (1939-2023) woe wól mei it fleantúch nei Gran Canaria, mar dan moast der ál in blik brúne beannen mei. Earder giene sy en har man mei beide bern noait fierder as in oere fan

#26 Einde verhaal

#26 Einde verhaal

Op Paasmorgen het verhaal van Alexander Oenema (1977-2021) die als vrolijk jongetje met twee broers opgroeide in Oosterwolde. Hij was een buitenkind, en speelde het liefst soldaatje. Niet vreemd dat hij later militair werd en ons land ging dienen. Helaas

#25 Van antiek tot piraterij

#25 Van antiek tot piraterij

Minne Halma (1945-2023) was een man van diverse hobby’s. Als meubelstoffeerder had ook antiek zijn interesse. Minne was erg precies, gebruikte goede materialen voor íedere hobby. Vroeger ging zijn tijd naar de brommers, later een boot, vogels houden, zeevissen, modeltreinen

#24 Vissen en vondsten

#24 Vissen en vondsten

Henk Poepjes (1937-2024) uit Sloten – beter bekend als Hompie – was visser, beroepsvisser. Totdat het familiebedrijf werd uitgekocht. Hij was ook hobbyboer en verzamelaar. In alles zag hij waarde. In spullen en in het delen van verhalen. Henk werd

#23 It famke út Dokkum

#23 It famke út Dokkum

‘Je kinne it famke wol út Dokkum helje, mar Dokkum net út it famke’ is fan tapassing op it ferhaal fan Hittje Leegstra-Joustra (1932-2023). Hittje ferhúze op har 24e mei har man Ruurd nei De Westereen. Dêr waarden trije fan

#22 Waarmte út Warns

#22 Waarmte út Warns

Marieke Postma (1951-2023) wie idealistisch. Se ferbouwde har eigen fruit en griente, makke self appelsap, huning en wol. Se libben neffens it gedachtegoed van De Club van Rome. De trije bern hiene in moaie jeugd, oant harren âlders skieden. Marieke