#20 Tripple J
De verhalen podcast
De verhalen podcast
#20 Tripple J
/

Jeje de Jong-de Jong (1943-2023) wenne de earste jierren nei har trouwen yn Lelystêd, doe noch de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Yn 1996 ferhúze se werom nei Molkwar, wer’t de neiste femylje om har hinne wenne. Dat wie moai. Jeje wie in femyljeminske, se soarge foar har bern en beppesizzers. Mem – beppe – wie de spil fan ’t gesin.

#20 Tripple J

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *