#10 Leafhawster fan it libben
De verhalen podcast
De verhalen podcast
#10 Leafhawster fan it libben
/

It libbensferhaal fan Janny Boersma (1951 – 2022) út Aldegea (DFM). Eltsenien wie wiis mei Janny. De winkelman wer’t se op har 14e al by wurke, har freonen en freondinnen, de bern yn har klasse(n) en fansels har man Jaap en de bern. Janny wie in libbensgenieter. Doe’t se slim siik rekke woe se ek beslist noch allegear leuke dingen dwaan. Dêrfoar hoefde se net fier fuort. Gelok fûn se ticht by hûs.

#10 Leafhawster fan it libben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *