#11 De allerbêste fiskbakster
De verhalen podcast
De verhalen podcast
#11 De allerbêste fiskbakster
/

It libbensferhaal fan Grietje Altena-Bijlsma (1934-2023). Se is berne op Sânfurd, yn in lyts húske neist de tsjerke. Al jong gie se út te wurkjen nei de boer, yn ferskillende Fryske doarpen. Op har 20e kaam se yn Nijemardum en der trof se Bertus Altena. Mei him kaam se op de pleats op Nij Amerika. Fan har mem hie se it fiskbakken leard, en alle sneinen stie der fisk op tafel. Der wie gjinien dy’t sa fisk bakke koe as sy.

#11 De allerbêste fiskbakster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *