#21 Dûbeld spesjaal

#21 Dûbeld spesjaal

Pieter Hofstra (1988-2023) is ien fan in twilling. Hy en syn broer waarden berne mei de spiersykte SMA type 2. Pieter wie in bysûndere soan en broer. Hy siet fan jongs ôf oan yn in rolstoel. Mar hy wie fansels

#20 Tripple J

#20 Tripple J

Jeje de Jong-de Jong (1943-2023) wenne de earste jierren nei har trouwen yn Lelystêd, doe noch de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Yn 1996 ferhúze se werom nei Molkwar, wer’t de neiste femylje om har hinne wenne. Dat wie moai. Jeje wie in

#19 Rintenier yn Gaasterlân

#19 Rintenier yn Gaasterlân

Gorrit Kuipers (1947-2023) wenne en wurke oant 2014 op in pleats yn it Heidenskip. Altyd hat er it wurk mei hynders dien. Hy soarge der (mei) foar dat it Fryske hynder besteansrjocht hâlde. 50 jier wie er sjurylid fan de

#18 De motor van ’t gezin

#18 De motor van ’t gezin

Margje Oom-Boonstra (1947-2023) was getrouwd met Jaap. Margje hield hun gezin met twee kinderen draaiende. Toen Jaap op z’n 56e met pensioen ging, moest ze daar eerst flink aan wennen. Ze ging er graag samen op uit, maar genoten dubbel

#17 Frysk yn it findel

#17 Frysk yn it findel

Dit is it ferhaal fan Hessel Folkertsma (1942-2023) Hy wie 20 jier skoallemaster yn Ealahúzen en wenne sûnt 1988 yn Balk. Hessel wie fan de Fryske taal, hy helle syn foech en joech les by de Afûk. Alle jierren gie

#16 De bevlogen kleuterjuf

#16 De bevlogen kleuterjuf

Mieke Bruggeman-Herman (1936-2023) groeide op in het Gooi. Ze ging naar de kweekschool in Bussum en kreeg verkering met Rorik. Met hem bedacht ze het snode plan om te ‘vluchten’ naar Vlieland. Ze raakte hélemaal verknocht en het kostte haar

#15 Warbere haakster

#15 Warbere haakster

It libbenferhaal fan Sietske Dijkstra-Seinstra (1949-2023) is it ferhaal fan in levenslustige frou. De COPD fan de lêste jierren makken it net maklik, se fûn it lestich te akseptearen dat net alles mear koe. Wat se noch wól koe, wie

#14 Tussen de Tjonger en de Linde

#14 Tussen de Tjonger en de Linde

Hielke Boersma (1937-2023) was boer in Langelille en alle dagen aan het werk. Hij had weinig tijd voor hobby’s, maar als er ijs lag, móest hij schaatsen. Hij reed veel tochten, waaronder de Elfmerentocht, de Elfstedentocht en de Sterrit. Zijn

#13 De elektrisjen fan Hurdegaryp

#13 De elektrisjen fan Hurdegaryp

Anne Terpstra (1946-2021) wie elektrisjen. Eins hie der graach masjinist op sé wurde wollen. Mar doe’t er yn 1964 nei Singapore gie en njoggen moanne fuortbleau, dy bliken dat it wurk net by him passe. Wol soe er altyd sterke

#12 De doweman

#12 De doweman

Piet Boschma (1955-2023) krig’ op syn 10e syn earste dowen. Doe’t er as jongfeint fekansjewurk die by in oannimmer boude hy in dowehok yn de tún. Der wisten syn âlders neat fan, dy wiene op fekânsje. At Piet slim siik