#14 Tussen de Tjonger en de Linde

#14 Tussen de Tjonger en de Linde

Hielke Boersma (1937-2023) was boer in Langelille en alle dagen aan het werk. Hij had weinig tijd voor hobby’s, maar als er ijs lag, móest hij schaatsen. Hij reed veel tochten, waaronder de Elfmerentocht, de Elfstedentocht en de Sterrit. Zijn

#13 De elektrisjen fan Hurdegaryp

#13 De elektrisjen fan Hurdegaryp

Anne Terpstra (1946-2021) wie elektrisjen. Eins hie der graach masjinist op sé wurde wollen. Mar doe’t er yn 1964 nei Singapore gie en njoggen moanne fuortbleau, dy bliken dat it wurk net by him passe. Wol soe er altyd sterke

#12 De doweman

#12 De doweman

Piet Boschma (1955-2023) krig’ op syn 10e syn earste dowen. Doe’t er as jongfeint fekansjewurk die by in oannimmer boude hy in dowehok yn de tún. Der wisten syn âlders neat fan, dy wiene op fekânsje. At Piet slim siik

#11 De allerbêste fiskbakster

#11 De allerbêste fiskbakster

It libbensferhaal fan Grietje Altena-Bijlsma (1934-2023). Se is berne op Sânfurd, yn in lyts húske neist de tsjerke. Al jong gie se út te wurkjen nei de boer, yn ferskillende Fryske doarpen. Op har 20e kaam se yn Nijemardum en

#10 Leafhawster fan it libben

#10 Leafhawster fan it libben

It libbensferhaal fan Janny Boersma (1951 – 2022) út Aldegea (DFM). Eltsenien wie wiis mei Janny. De winkelman wer’t se op har 14e al by wurke, har freonen en freondinnen, de bern yn har klasse(n) en fansels har man Jaap

Gesprekje met Janne (10)

Gesprekje met Janne (10)

In gesprek met Janne, onze jongste dochter. Haar moeder heeft natuurlijk een ietwat bijzonder beroep. Hoe kijk je daar als kind tegenaan? En wat zou je je moeder nog wel eens willen vragen? Het is vakantie en het is leuk

#8 Vlinder

#8 Vlinder

Het levensverhaal van de enthousiaste en reislustige Annika Bruggeman (1991-2023) Als zij een kamer binnenkwam, dan voelde je haar warmte, liefde en energie. Ze was gek op haar familie en vrienden en zij op haar. Op 3 april 2023 stapte

#7 De ballonpiloat

#7 De ballonpiloat

It libbensferhaal van Jan Piers Haven út Sint Nyk (1972-2022). Jan wie sûnt 2012 profesjoneel ballonfaarder, ûnder de namme JPH Ballonvaarten. Farre mei Jan dat wie in feestje. Jan koe moai fertelle, én swetse. Winters gie er graach nei Eastenryk.

#6 Kampioene sokkenbreidzjen

#6 Kampioene sokkenbreidzjen

It ferhaal fan Geertje Hiemstra-van der Velde (1934 – 2022) Geertje komt fan de Waadhoeke en is op har 32e mei man en (doe noch) trije bern ferhúze nei Gaasterland. Tsien jier letter stoar har man. Geertje bleau allinnich –

#5 De Britisch Cottage-dame

#5 De Britisch Cottage-dame

Het levensverhaal van Clasien de Jong-Schaafsma (1937-2022) Een excentrieke, flamboyante dame, trotse oma en overgrootmoeder.