#13 De elektrisjen fan Hurdegaryp
De verhalen podcast
De verhalen podcast
#13 De elektrisjen fan Hurdegaryp
/

Anne Terpstra (1946-2021) wie elektrisjen. Eins hie der graach masjinist op sé wurde wollen. Mar doe’t er yn 1964 nei Singapore gie en njoggen moanne fuortbleau, dy bliken dat it wurk net by him passe. Wol soe er altyd sterke ferhalen oer dy tiid fertellen bliuwe. Anne begûn syn eigen bedriuw: Technisch Installatiebedrijf Hardegarijp. Syn trije soanen holpen gauris mei, mar soene him net opfolgje..

#13 De elektrisjen fan Hurdegaryp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *