#31 Sinne, skaad en stoarmen
De verhalen podcast
De verhalen podcast
#31 Sinne, skaad en stoarmen
/

Hinke Folkertsma-Boersma fan Starum (1946-2024) makke nochal wat tsjinslagen mei yn it libben. Mar altyd bleau se fertrouwen op it goede. Se groeide op yn Laaksum, ferhúze as famke fan 11 nei Warns en wenne sawat 60 jier yn Starum. Se wie eigner fan café Kek, oan de Schans. Se krig’ twa bern, 7 beppesizzers en 3 oerbeppesizzers. Hinke wie in minskemins, se wie hiel betrokken by de bern, freonen, femylje en de stêd.

#31 Sinne, skaad en stoarmen
Getagd op:                                                    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *