#32 Ut Sneker Elfuurtsje

#32 Ut Sneker Elfuurtsje

Jappie Scholten (1947-2024) voetbalde vroeger bij Hubert Sneek. Hij was een goede voetballer, totdat de combinatie van het fysiek zware werk als ijzervlechter en de trainingen hem te zwaar werd. Hij stopte en kon vanaf toen genieten van een borrel

#31 Sinne, skaad en stoarmen

#31 Sinne, skaad en stoarmen

Hinke Folkertsma-Boersma fan Starum (1946-2024) makke nochal wat tsjinslagen mei yn it libben. Mar altyd bleau se fertrouwen op it goede. Se groeide op yn Laaksum, ferhúze as famke fan 11 nei Warns en wenne sawat 60 jier yn Starum.

#30 De sirkel is rûn

#30 De sirkel is rûn

Wike Hoekstra (1934-2024) is yn Jutryp berne. Se hat der in moaie jeugd hân. De oarlochsjierren fûn se eins wol gesellich. Musyk meitsje en kaarte mei de ûnderdûkers by harren thús. Wike troude mei Klaas Bruinsma en krig’ fjouwer bern.

#27 Brúne beannen yn ‘e koffer

#27 Brúne beannen yn ‘e koffer

Frou Geertje de Jong-van der Wal (1939-2023) woe wól mei it fleantúch nei Gran Canaria, mar dan moast der ál in blik brúne beannen mei. Earder giene sy en har man mei beide bern noait fierder as in oere fan

#23 It famke út Dokkum

#23 It famke út Dokkum

‘Je kinne it famke wol út Dokkum helje, mar Dokkum net út it famke’ is fan tapassing op it ferhaal fan Hittje Leegstra-Joustra (1932-2023). Hittje ferhúze op har 24e mei har man Ruurd nei De Westereen. Dêr waarden trije fan

#17 Frysk yn it findel

#17 Frysk yn it findel

Dit is it ferhaal fan Hessel Folkertsma (1942-2023) Hy wie 20 jier skoallemaster yn Ealahúzen en wenne sûnt 1988 yn Balk. Hessel wie fan de Fryske taal, hy helle syn foech en joech les by de Afûk. Alle jierren gie